Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie creëert landelijk aandacht voor gender- én culturele diversiteit en zorgt voor beweging op Techgebied in Amsterdam-Zuidoost

Amsterdam, 4 -12-2023 (In English below)

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (ZVVT) levert landelijk een wezenlijke bijdrage aan het thema diversiteit en inclusie. Amsterdam-Zuidoost is een stadsdeel waar er zeer weinig zichtbare activiteiten plaatsvinden om bewoners in aanraking te laten komen met ICT, de impact van technologische ontwikkelingen én de kansen die de ICT-sector biedt.

In een gedurfde en ongekende stap heeft ZVVT op eigen initiatief in 2023 twee keer een ICT-event in Amsterdam-Zuidoost georganiseerd. Een grote opgave voor een zelfvoorzienende organisatie, geleid door werkende vrouwen in de ICT. ICT experts vanuit het hele land zijn naar Amsterdam gebracht om de bewoners te bereiken en ze te enthousiasmeren voor een carrière in de ICT.

Met deze twee events heeft ZVVT meer dan 200 personen binnen en buiten Amsterdam bereikt en zijn minimaal 200 personen (90% vrouw) tijdens de events geaccommodeerd, geïnformeerd, geïnspireerd geraakt en in verbinding gebracht met elkaar en organisaties. Dit heeft gezorgd voor de nodige kruisbestuiving en een imago boost voor Amsterdam Zuidoost.

Door het bereiken, informeren, (om)scholen en in aanraking brengen van onbenutte talenten met diverse organisaties, zijn de sociaal economische posities van deze vrouwen en hun gezinnen verbeterd. Daarnaast zorgt het bereiken van brede welvaart voor geluk en minder stress. Voor vrouwen die toegang willen tot de techsector biedt ZVVT landelijk een ICT-carrièreprogramma. De deelname aan dit carrièreprogramma is in 2023 met minimaal 50% gegroeid.

Wij zijn trots! Het bereik van de ZVVT-activiteiten laat zien hoe groot de behoefte is en daarom gaat ZVVT in 2024 door met het bereiken van onbenut talent, het daadwerkelijk bieden van kansen aan vrouwen door het ZVVT ICT-carrièreprogramma te volgen en het brengen van beweging binnen en buiten Amsterdam-Zuidoost.

—————–

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie creates national attention for gender and cultural diversity and creates movement in the field of technology in Amsterdam South-East

Amsterdam, 4 -12-2023

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (ZVVT) makes a significant national contribution to the theme of diversity and inclusion. Amsterdam Sout-East is a district where very few visible activities take place to introduce residents to IT, the impact of technological developments and the opportunities that the IT-sector offers.

In a bold and unprecedented step, ZVVT has organized two IT-events in Amsterdam South-East on its own initiative in 2023. A major challenge for a self-sufficient organization, led by working women in IT. IT experts from all over the country have been brought to Amsterdam to reach the residents and to inspire them for a career in IT.

With these two events, ZVVT reached more than 200 people inside and outside Amsterdam and at least 200 people (90% women) were accommodated, informed, inspired, and connected with each other and organizations during the events. This has provided the necessary cross-pollination and an image boost for Amsterdam South-East and the women.

By reaching, informing, (re)training and bringing untapped talents into contact with various organizations, the socio-economic positions of these women and their families have been improved. In addition, achieving broad prosperity ensures more happiness and less stress. ZVVT offers a nationwide IT career program for women who want access to the tech sector. Participation in this career program have grown by at least 50% by 2023.

We are proud! The reach of the ZVVT activities shows how great the need is. That is why ZVVT will continue in 2024 to reach untapped talent, actually offer opportunities to women by following the ZVVT IT career program and bring movement within and outside Amsterdam South-East.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *