Algemene Voorwaarden Stichting zwarte vrouwen voor Technologie

Geldig vanaf 29 mei 2021

Onze missie is om hoogopgeleide vrouwen te helpen hun potentieel te ontdekken en succesvol te zijn. Ons platform is ontwikkeld om de mogelijkheden onder de aandacht van onze leden te brengen door discussie, leren, kennisuitwisseling en nieuwe mogelijkheden mogelijk te maken.

  1. Introductie

1.1. De Overeenkomst

Wanneer u lid wordt van ons social media platforms, onze evenementen bezoekt en diensten bij ons afneemt, gaat u akkoord met de bepalingen uit deze overeenkomst. Op het gebruik van onze services zijn ons Privacy & Cookieverklaring en Disclaimer van toepassing. Hierin wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, waaronder begrepen verzamelen, gebruiken en delen.

Indien u op onze social media platforms klikt op ‘Lid worden’, ‘Aanmelden’ of dergelijke, stemt u ermee in dat u een juridisch bindend contract aangaat met Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (zelfs indien u onze diensten uit hoofde van uw zakelijke functie gebruikt). Wanneer u niet wenst in te stemmen met dit contract, dient u niet op ‘Lid worden’ (of iets soortgelijks) te klikken en dient u zich geen toegang te verschaffen tot de services of diensten noch deze services te gebruiken.

1.2. Diensten

Deze overeenkomst is van toepassing op Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie gerelateerde sites, social media platforms, berichten en andere services waarin wordt aangegeven dat zij worden aangeboden onder deze overeenkomst, inclusief gegevensverzameling voor deze services buiten de website om, zoals advertenties. Geregistreerde gebruikers van onze Services zijn ‘Leden’, niet-geregistreerde gebruikers zijn ‘Bezoekers’.

1.3. Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie

U gaat deze overeenkomst aan met Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie (waarnaar ook met ‘We’ en ‘Ons’ wordt verwezen).

1.4. Deze Overeenkomst is van toepassing op leden, bezoekers en anderen

De Privacy & Cookieverklaring en Disclaimer van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie, alsmede andere relevante juridisch bindende documenten, zijn van toepassing op het verzamelen, gebruiken en delen van persoonlijke gegevens van bezoekers of leden.

1.2. Wijziging

Wij kunnen deze overeenkomst wijzigen.

We kunnen deze overeenkomst, de Privacy & Cookieverklaring en Disclaimer van tijd tot tijd aanpassen. Indien we hier wezenlijke wijzigingen in aanbrengen, stellen we u hiervan op de hoogte op de website. Ons advies is om regelmatig updates op onze website te lezen. De wijzigingen zullen in beginsel niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u de relatie met Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie beëindigen. Indien u onze diensten blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over de wijzigingen in deze voorwaarden hebben gepubliceerd, stemt u in met de bijgewerkte voorwaarden vanaf de ingangsdatum hiervan.

  1. Verplichtingen

2.1. Betaling

Indien u een van onze betaalde diensten aanschaft, stemt u in met de betaling van de toepasselijke kosten aan ons en gaat u akkoord met de aanvullende voorwaarden die specifiek gelden voor de betaalde diensten. Indien u deze kosten niet betaalt, worden uw betaalde diensten opgeschort dan wel beëindigd.

2.2. Delen

De door u gedeelde of geplaatste gegevens en content, zoals vacatureteksten, advertenties, berichten en artikelen, zijn zichtbaar voor andere leden en bezoekers van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie.

Indien u via ons website en social media platforms solliciteert op een vacature of duidelijk wilt maken dat u geïnteresseerd bent in een vacature, worden deze gegevens standaard enkel gedeeld met degene die de vacature heeft geplaatst.

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie is niet verplicht om de gegevens of content op ons website en social media platforms te publiceren, en kunnen deze met of zonder kennisgeving verwijderd worden.

2.3. Berichten en kennisgeving

U gaat ermee akkoord dat wij u op de volgende manieren op de hoogte kunnen houden van berichten en kennisgevingen: (1) via onze website en social media platforms of (2) via de door u opgegeven contactgegevens, zoals een e-mailadres, telefoonnummer of postadres. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw contactgegevens.

  1. Rechten en beperkingen

3.1. Rechten content, persoonlijke gegevens en/of berichten

U bent de eigenaar van alle content, persoonlijke gegevens en/of berichten op onze website en social media platforms maar u verleent ons hiervoor een niet-exclusieve licentie.

Een overdraagbaar en in sub-licentie te verlenen recht om de door u via onze Diensten en de diensten van anderen verstrekte gegevens te gebruiken, te kopiëren, te verwerken, te publiceren, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of compensatie voor u of anderen. Deze rechten worden op de volgende manieren beperkt:

U kunt deze licentie voor specifieke content beëindigen door deze content van onze website en social media platforms te verwijderen of in het algemeen door uw lidmaatschap te beëindigen, behalve (a) voor zover u de content heeft gedeeld met anderen als onderdeel van onze website en social media platforms en deze personen de content hebben gekopieerd, opnieuw hebben gedeeld of hebben opgeslagen, en (b) voor de redelijke tijd dat het duurt om de content te verwijderen uit back-up- en andere systemen.

We nemen uw content niet op voor de producten en diensten van derden (met inbegrip van gesponsorde content) zonder afzonderlijke toestemming van u. We hebben echter het recht, zonder betaling aan u of anderen, om advertenties in de nabijheid van uw content en gegevens te tonen. Uw sociale activiteiten kunnen zichtbaar zijn en worden opgenomen in advertenties, zoals uiteengezet in de Privacy & Cookieverklaring. Indien u onze diensten gebruikt, kunnen wij uw naam en afbeelding vermelden om een bepaalde functie op onze website en social media platforms te promoten.

Hoewel we uw content kunnen bewerken en de opmaak ervan kunnen wijzigen (door bijvoorbeeld te vertalen), zullen we de betekenis van uw bewoordingen niet veranderen.

Omdat u eigenaar bent van uw content en gegevens, kunt u ervoor kiezen om de content beschikbaar te stellen aan anderen.

Partijen stemmen ermee in dat wij, Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie, door u verstrekt gegevens kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de Privacy & Cookieverklaring en onze keuzes.

U verklaart dat alleen content of informatie te verstrekken en te delen via onze website en social media platforms die niet in strijd is met de wet of rechten van anderen, waaronder begrepen de intellectuele eigendommen.

3.2. Beschikbaarheid van diensten

De inhoud van de aangeboden diensten kunnen wij te allen tijde aanpassen of stopzetten. Daarnaast kunnen wij de prijzen tussentijds wijzigen na een redelijke kennisgeving voor zover dit wettelijk is toegestaan.

3.3. Gebruik website en social media platforms

Bij gebruik van ons platform, kunt u content of gegevens tegenkomen die mogelijk onnauwkeurig, onvolledig of anderszins schadelijk zijn. Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie controleert in het algemeen niet de content die door onze gebruikers of anderen is gepubliceerd. U gaat ermee akkoord dat we niet verantwoordelijk zijn voor dit misbruik. U erkent ook het risico dat u of uw organisatie mogelijk ten onrechte in verband wordt gebracht met content over anderen wanneer u in het nieuws wordt genoemd.

U stemt ermee in dat (1) Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie niet verantwoordelijk is voor het gedrag van de gebruikers van onze website en social media platforms, (2) Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie geen specifiek evenement/activiteit onderschrijft dat wordt opgenomen in advertenties of publicaties van anderen (leden, bezoekers, klanten en etc.) (3) Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie deze evenementen niet beoordeelt en/of goedkeur, en (4) u zich zult houden aan algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten.

3.4. Beperkingen

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de diensten te beperken, inclusief het aantal diensten en uw mogelijkheden om contact op te nemen met andere gebruikers van onze website en social media platforms. Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap of de zakelijke relatie te beperken, op te schorten of te beëindigen indien Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie van mening is dat u deze Overeenkomst of de wet- en regelgeving overtreedt of dat u de diensten misbruikt.

3.5. Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en social media platforms voor. Andere handelsmerken en logo’s die op onze website en social media platforms worden gedeeld zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. De eigen logo’s, illustraties, afbeeldingen, andere handelsmerken en andere intellectuele eigendommen die worden gebruikt voor onze diensten, zijn handelsmerken van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie.

  1. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

4.1. Geen garanties

Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie en aan haar gelieerde organisaties geven geen garanties met betrekking tot de services, met inbegrip van de continuïteit van de geleverde diensten. Voor zover wettelijk toegestaan, weigert Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie garanties te geven op de geleverde diensten via onze website en social media platforms.

4.2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan, is Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie niet aansprakelijk voor winstderving of gemiste zakelijke kansen, reputatie, verlies van gegevens of enige indirecte, schadevergoeding. Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie is niet aansprakelijk in verband met deze overeenkomst voor enig bedrag dat hoger is dan (a) de totale kosten die verschuldigd zijn aan Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie gedurende de looptijd van deze overeenkomst indien van toepassing, of (b) EUR 500,-.

4.3. Grondslag voor overeenkomst; uitsluitingen

De beperkingen van aansprakelijkheid in deze afdeling maken onderdeel uit van deze overeenkomst tussen u en Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie en zijn van toepassing op alle aansprakelijkheidsvorderingen (waaronder begrepen garantie, onrechtmatige daad, nalatigheid, contract of wettelijke bepalingen), zelfs als Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie is gewezen op de mogelijkheid van deze schade.

Deze beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op aansprakelijkheid voor sterfgevallen of persoonlijk letsel of voor fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag of, in het geval van nalatigheid waarbij een materiële verplichting niet is nagekomen, maar enkel voor zover de schade rechtstreeks is veroorzaakt door de schending en deze schade niet kon worden voorzien bij het sluiten van deze overeenkomst.

  1. Beëindiging

Zowel u als Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie kunnen deze overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Bij beëindiging verliest u het recht om de diensten van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie te blijven gebruiken. Het navolgende blijft na de beëindiging van kracht:

Het recht van Stichting Zwarte vrouwen voor Technologie om uw feedback te gebruiken en openbaar te maken.

De rechten van leden en bezoekers om door u via de diensten c.q. onze website en social media platforms gedeelde content en informatie opnieuw te delen.

Bedragen die een van beide partijen is verschuldigd voorafgaand aan de beëindiging, blijven verschuldigd na de beëindiging van deze overeenkomst.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Dit artikel ontneemt u geen verplichte consumentenbescherming uit hoofde van de wetgeving van het land waarin wij de diensten aan u aanbieden en waar u normaal gesproken woont. Indien er sprake is van een juridisch geschil, is de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Bij de geschillenoplossingen is het Nederlands recht van toepassing.

  1. Algemene Voorwaarden

Indien en voor zover de bevoegde rechtbank bepaalt dat een deel van deze overeenkomst niet geldig is, blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van toepassing. De niet-geldige onderdelen worden geschrapt en partijen treden in onderhandeling over de vervanging van deze bepalingen.

  1. Klachten over content

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. We verwachten dat door leden, bezoekers en anderen geplaatste gegevens volgens deze overeenkomst nauwkeurig zijn en niet in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van derden.

  1. Contact met ons opnemen

Indien u algemene vragen heeft, kunt u ons online bereiken. Voor juridische vragen of procedures kunt u contact met ons opnemen via info@zvvt.nl.